Twój koszyk (0)
Twój koszyk (0)
Koszyk nie zawiera żadnych elementów!

Kontakt z dealerem

Wybierz dealera


Wyrażam zgodę na dostarczanie informacji marketingowych, w tym handlowych o produktach i usługach Renault za pośrednictwem wybranych przeze mnie kanałów komunikacji:

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13 oraz wybrany przez Panią/Pana Dealer, którego pełną nazwę i adres wskazano w niniejszym formularzu. Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie oraz – za odrębnie wyrażoną zgodą – do celu marketingu Administratorów, w tym wykorzystywane w procesie profilowania. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu i wycofania zgody, prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do Prezesa UODO. Kontakt w sprawach dot. ochrony danych: renault.iod@renault.com.pl.

Administratorami danych osobowych (współadministratorami) podanych w formularzu są Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13 oraz Dealer wybrany przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub współadministrowania danymi przez administratorów, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem e-mail renault.iod@renault.com.pl.

Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu odpowiedzi na kontakt zainicjowany przez Panią/Pana poprzez wypełnienie i przesłanie formularza (w przypadku Rezerwacji Usługi lub Akcesorium – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: "RODO", gdzie uzasadnionym interesem jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza), w celu podjęcia czynności przygotowawczych do zawarcia umowy, której może stać się Pan/Pani stroną (umowa serwisowa lub umowa sprzedaży – w przypadku dokonania zakupu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. "RODO"), w celu wykonania obowiązków prawnych przez administratora (w tym obowiązków rachunkowo-rozliczeniowych, konsumenckich, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. "RODO"), dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f. "RODO").

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z Rezerwacji Usług lub Akcesoriów oraz zakupu Usług i Akcesoriów oraz realizacji ww. celów. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

  1. dane zbierane w celach zawarcia i realizacji umowy – przez czas trwania zawartej umowy, a jeśli do jej zawarcia nie dojdzie – przez okres nie dłuższy nić 3 miesięcy od pozyskania danych,
  2. dane zbierane celem wykonania ciążących na administratorach obowiązków prawnych – przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa lub do czasu wykonania tych obowiązków, nie dłużej niż przez czas w jakim administratorzy mogą ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku,
  3. dane zbierane celem dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami - przez okres wskazany w przepisach prawa dla przedawnienia się poszczególnego roszczenia
  4. dane zbierane dla celów analitycznych i statystycznych – przez okres 3 miesięcy od pozyskania danych chyba, że przepisy prawa obowiązującego zobowiązują Administratorów do dłuższego przechowywania danych.

Dane będą przekazane do podmiotów przetwarzających je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów: podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, doradcze, prawne, księgowe, podatkowe, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa oraz przechowywania danych, a także agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratorów.

Z uwagi na korzystanie ze wspólnego systemu informatycznego oraz przynależności do Grupy Renault, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane także do Renault SAS (siedziba we Francji pod adresem 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt) i podmiotów z Grupy Renault.

Na zasadach określonych w art. 15-21 RODO ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji jednego ze swoich praw, prosimy o kontakt z którymkolwiek z Administratorów bezpośrednio lub poprzez Inspektora Ochrony Danych, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przekazywane do państw spoza UE i obszaru EOG oraz do organizacji międzynarodowych.

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lecz mogą podlegać profilowaniu w celach statystycznych, co nie będzie rodziło żadnych konsekwencji dla Państwa, bowiem służy wyłącznie wewnętrznym celom Administratorów.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż w każdym momencie ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratorów, w tym do celów marketingu bezpośredniego.

Jednocześnie informujemy, iż w ramach wspólnych uzgodnień w zakresie współadministrowania danymi, administratorzy uzgodnili iż:

  1. wspólnie i solidarnie ponoszą odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych,
  2. administrator, który zbiera lub uaktualnia dane ponosi odpowiedzialność prawną w zakresie legalności, rzetelności, wiarygodności i jakości rejestrowanych danych osobowych,
  3. administrator zbierający dane ma obowiązek poinformować o tym osobę, której dane są przetwarzane,
  4. o złożeniu wniosków dotyczących skorzystania z praw przewidzianych w „RODO” administratorzy zobowiązani są wzajemnie się informować, zaś odpowiedzi na wnioski w sprawie uprawnień do dostępu do przetwarzanych danych osobowych są koordynowane przez Renault Polska Sp. z o.o. niezależnie jednakże od powyższego ma Pani/Pan prawo wykonywać przysługujące prawa wynikające z RODO wobec każdego z administratorów.